Location: Kapasiya Poschim Para, Chomohoni-6000, Katakhali, Rajshahi